روابط ما با جامعۀ غرب؛ یک روابط عادلانه خواهد بود

۲۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۵ کد : ۳۶۸۵۷ کلام امام
امام خمینی در ۲۰ مهر ۱۳۵۷ در مصاحبه با خبرنگاران بی.بی.سی. و تلویزیون تجارتی بریتانیا در پاریس‏ در مورد آیندۀ حکومت اسلامی ایران صحبت کرد...
روابط ما با جامعۀ غرب؛ یک روابط عادلانه خواهد بود

 ‏‏ما امید آن داریم که این قیامی که ملت ایران کرده است ـ برای مطالبۀ حق خودش ـ و‏‎ ‎‏با این نحوی که نهضت رشد پیدا کرده است، احتیاج به قیام مسلحانه پیدا نکند؛ ولی اگر‏‎ ‎‏یکوقت طولانی شد ـ این معارضاتی که هست و این مباحثاتی که هست و این نهضت‏‎ ‎‏عمرش طولانی بخواهد بشود و شاه لجاجت کند و بماند در ایران، راجع به قیام مسلحانه‏‎ ‎‏تجدید نظر ممکن است بکنیم.‏

‏‏سؤال: ‏‏[‏‏هفتۀ گذشته که من و دیوید پرمن، به پاریس رفتیم، آیت الله خمینی در مصاحبه ای برای بخش‏‎ ‎‏فارسی بی.بی.سی. توضیحات بیشتری در این باره داد.‏‏]‏

‏‏جواب: ‏‏باید این رژیم برچیده بشود و پس از آن، با یک رفراندم عمومی، شخصی روی کار‏‎ ‎‏بیاید برای حکومت موقت؛ و به آرای عمومی رجوع بشود برای تشکیل یک مجلس؛ و‏‎ ‎‏تمام احکامی که از مجلس بگذرد و تمام مسائلی که در مجلس بگذرد، آن مسائل مطابق‏‎ ‎‏با اتکای به ملت است. و تغییر، یک تغییر طبیعی است از یک حکومت و سلطنت‏‎ ‎‏غیرقانونی به یک حکومت و رژیم قانونی.‏

‏‏ــ  ‏‏[‏‏آقا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی چیست؟ و عدۀ‏‎ ‎‏زیادی در ایران گفتند که می خواهیم برگردیم به قانون اساسی ایران؛ در این مورد ممکن است‏‎ ‎‏توضیحاتی لطف بفرمایید؟‏‏]‏

‏‏ــ  ‏‏برگشت به قانون اساسی، همان برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری است کهنه‏‎ ‎‏شده و ارتجاعی؛ و این قابل برگشت نیست. و اشخاصی که می گویند می خواهیم برگردیم‏‎ ‎‏در اقلیت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می زنند که ما حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم. و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای‏ 

‏عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام‏‎ ‎‏باشد؛ و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این‏‎ ‎‏قانون مترقی است آنها بر جای خود باقی می ماند و آن مقدار که مخالف با این است ـ به‏‎ ‎‏حکم خود قانون اساسی ـ قانونیت ندارد؛ و بسیاری موادش، موادی بوده است که با‏‎ ‎‏سرنیزه تحمیل شده است و آنها باید ساقط بشود.‏

‏‏ــ   ‏‏[‏‏نحوۀ رابطۀ حضرت آیت الله با جامعۀ غرب و با جامعۀ کمونیست چطور خواهد بود؟‏‏]‏

‏‏ــ  ‏‏اما روابط ما با جامعۀ غرب؛ یک روابط عادلانه است که نه زیر فشار ظلم آنها خواهیم‏‎ ‎‏رفت و نه ظلمی بر آنها روا خواهیم داشت. ما با آنها به طور احترام متقابل رفتار خواهیم‏‎ ‎‏کرد، و با آنها اگر آنها هم احترام متقابل را حفظ کنند و نخواهند بر ما تحمیل کنند و‏‎ ‎‏تجدید نظر در این کارهایی که تاکنون بر ما ـ بلکه با شرق ـ کرده اند بکنند، ما با آنها‏‎ ‎‏به طور خوب و روابط حسنه رفتار می کنیم و معاملات با آنها هم خواهیم کرد؛ به هر‏‎ ‎‏نحوی که صلاح خودمان باشد، نه هر نحوی که تحمیل باشد یا فقط صلاح آنها در نظر‏‎ ‎‏گرفته شده باشد، ما روابط حسنه با آنها داریم. و اما با کمونیستها؛ چون سوء قصد آنها را‏‎ ‎‏نسبت به مملکت خودمان تاکنون احراز کردیم، نمی توانیم یک روابطی داشته باشیم مگر‏‎ ‎‏که آنها هم دست از آن کارهایی که دارند بردارند، و کمونیستی که در ایران هست به دامن‏‎ ‎‏خود ملت و اسلام برگردد که ما با آنها هم به طور عادلانه خواهیم رفتار کرد؛ و اما اگر‏‎ ‎‏بخواهند باز مثل سابق یا ایام «توده» و اینها خیانت به مملکت بکنند‏ با آنها طور دیگر‏‎ ‎‏رفتار خواهیم کرد.‏

صحیفه امام جلد ۳ ص ۵۱۴ - ۵۱۵

text to speech icon

نظر شما :