مراسم اختتامیه دهمین رویداد ملی، فرهنگی-دانشجویی طریق جاوید