وحدت در جامعه نشان از دشمن شناسی در آن ملت است

۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹ کد : ۳۳۸۸ آخرین اخبار فرهنگی
رییس مرکز مطالعات راهبردی کشور گفت: وجود وحدت در جامعه نشان از دشمن شناسی در آن جامعه است و یکی از راه های دشمن شناسی تحقیق از طریق تاریخ است.
وحدت در جامعه نشان از دشمن شناسی در آن ملت است

به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، دکتر سلیمی نمین امروز در دوازدهمین اردوی منطقه ای طریق جاوید که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: وحدت در جامعه نشان از دشمن شناسی در آن جامعه است و یکی از راه های دشمن شناسی تحقیق از طریق تاریخ است.

وی افزود: یکی از راههای دشمنشناسی از طریق مطالعه در تاریخ حاصل میشود. مملکتی که تاریخ خود را عمیقتر و دقیقتر مورد مطالعه قرار دهد طبیعتاً اشراف دقیقتری در مورد شناخت فرصتها و تهدیدها برای او حاصل میشود. در غیر این صورت مجبور خواهد شد که در چرخه تکرار و موضعگیری یعنی پدیدهای را اگر در تاریخ تجربه کرده که او را دوست یافته یا دشمن اگر به تجربیات تاریخی خودش توجه نکند الزاماً ناگزیر خواهد بود که آن تجربه تاریخی را با هزینه دیگری مجدداً تکرار کند.

رییس مرکز مطالعات راهبردی کشور عنوان کرد: یکی از روشهایی که میتوانند ملتها را در واقع در وادی تکرار قرار دهند و آنها را از اینکه عمق پیدا کنند و بتوانند برخوردهای سنجیدهتر و پختهتری با اطراف خودشان داشته باشند جلوگیری کنند اینکه تاریخشان مورد دستاندازی قرار بگیرد آن هم بهصورت بسیار هدفمند. در مورد تاریخ ایران این بحث بهطور جدی محل تأمل است. در دو سده اخیر تلاشی توسط کمپانی هند شرقی صورت گرفت و سرمایهگذاری جدی در مورد کاوشگری در آثار باستانی ایران و نگارش کتب و دستاندازی در برخی آثار را ما شاهد هستیم. که به قطع نمیتوانیم این مطلب را نادیده بگیریم که برخی از پدیدهها که در تاریخ ما کاملاً نا آشنا بوده در این دو سده بهعنوان پدیدههای جدید در تاریخ ما کامل حاکمیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: مراد از سرمایهگذاری در مورد تاریخ باستان ایران نه کمک به ملت ایران بلکه حل مشکلاتی برای تاریخ یهود است. علتی که تحکیم میشود تاریخ ایران و مبدأ تاریخ باستان ایران 2500 ساله میشود تقارن آن است با تاریخ یهود در غیر اینصورت همه اهل نظر حتی کسانی که در تاریخ فعلی مطالعه زیادی ندارند میدانند تاریخ باستان ایران  قطعاً محدود شدن آن به 2500 سال یک ظلم فاحش و جدی است به ملت ایران حتی خود آقای پیرنیا گفته است تاریخ ایلامی به 8000 سال قدمت بر میگردد. که تاریخ باستان ایران قطعاً محدود به هخامنشیان نیست قبل از آن به ایلامیان به مادها بر میگردد. که ما تمدن را در این دوران داریم.

سلیمی نمین بیان کرد: در مورد تاریخ ایران این مهم قابل تامل است که کمپانی شرق در دو دهه اخیر سرمایه گذاری جدی در مورد کاوش گری در آثار باستانی و نگرش برخی کتب انجام داده است.

وی با اشاره به وجود دست اندازهایی در برخی از آثار تاریخی ما عنوان کرد: نمی توان نادیده گرفت برخی از پدیده ها که در تاریخ ما نا آشنا بود در دو سده اخیر به عنوان پدیده های جدید بر تاریخ ما حاکمیت پیدا کرده است.

رییس مرکز مطالعات راهبردی کشور در ادامه به بررسی آثار تاریخی مورخین ایران پرداخت و گفت: به ندرت مورخین این سرزمن بحثی را در مورد کوروش به عنوان یکی از منصوبین بهمن پادشاه فلات ایران برای بابل نگاشته اند و ما فراتر از این مطلب در تاریخ این سرزمین نمی بینیم.

وی عنوان کرد: حتی مورخینی که گرایش به این مهم دارند نمی توانند این مطلب را که مراد از سرمایه گذاری در مورد تاریخ باستان ایران توسط کمپانی شرق کمک به تاریخ ایران نبوده بلکه حل مشکلات تاریخ یهود بوده است، منکر شوند.

سلیمی نمین، محدود شدن تاریخ ایران باستان را به 2500 سال، ظلمی به مردم این سرزمین دانست و گفت: قدمت تاریخ ایلامی به هشت هزار سال می رسد و فقط محدود به هخامنشیان نیست و در این تقسیم بندی خطای فاحش به باستان ما وجود دارد.

در کتاب فروغی وقتی ذکر از تخت جمشید می شود از نظر ایشان تخت جمشید هیچ ربطی به هخامنشایان ندارد.

وی با بیان این که ملت ایران و سایر ملت ها در تحقیقات تاریخی خود به اشرافیت یهود رسیده اند و این جمع بندی ها آن ها را از برخی تهدید ها و لغزش ها مصون می دارد تاکید کرد: مبنا قرار دادن تاریخ تمدن ایران بر اشرافیت یهود و محدود کردن آن به 2500 سال دوره هخامنشی و ورود یهود به ایران زمینه نابودی تاریخ واقعی تمدن این سرزمین خواهد بود.

رییس مرکز مطالعات راهبردی کشور خاطرنشان کرد: ما باید به وسیله تاربخ افراد مورد اعتماد  و فرصت ها را بشناسیم و ملت ها هم باید بتوانند از تاریخ خود به درستی استفاده کنند از تکرار برخی فجایع جلوگیری کنند.

 


نظر شما :