نخستین جلسه کارگروه همایش انقلاب اسلامی و قدرت اجتماعی؛ گذشته، حال و آینده

۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۷
نخستین جلسه شورای مشورتی همایش انقلاب اسلامی و قدرت اجتماعی؛ گذشته، حال و آینده