رویداد" امتداد راه امام" (۱) (بازدید از حسینیه جماران)