مراسم افتتاحیه دبیرخانه دانشجویی «جهاد روایت و تبیین»